Τράπεζα Θεμάτων: Ξεκινά η προετοιμασία και για τη Γ’ Λυκείου- Θα εφαρμοστεί από το επόμενο σχολικό έτος 2022-23

Η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στον προγραμματισμό αλλαγών για το τρέχον νέο σχολικό έτος 2021-22, έχει συμπεριλάβει και την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ και Β’ Λυκείου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» με MIS 5070818 που έχει συσταθεί με την υπ ́ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 με ΑΔΑ:6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α Πρόσκληση (Φάση Α’). Κατά τη Φάση Α’ το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου αφορούσε την Α ́ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), κατά τη Φάση Β’ αφορούσε τα εννέα από τα δεκαοκτώ γνωστικά αντικείμενα της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ και με την παρούσα πρόσκληση (Φάση Γ’) το πεδίο εφαρμογής του μητρώου επεκτείνεται στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα της Β’ και Γ ́ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η  υπουργός Παιδείας  Ν. Κεραμέως στον προγραμματισμό αλλαγών για το τρέχον  νέο σχολικό έτος 2021-22, έχει συμπεριλάβει και την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ και Β’ Λυκείου.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Θεμάτων θα εφαρμόζονταν από το  σχολικό έτος 2019-20, αλλά ματαιώθηκε ο σχετικός προγραμματισμός, καθώς λόγω της πανδημίας αναβλήθηκαν όλες οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες  εξετάσεις.

Κατά   σχολικό έτος 2022-2023, θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων καλύπτοντας και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου.

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση (Γ’ Φάση) αφορά στη

Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές/τριες)

Έως είκοσι τρεις (23) Συντονιστές/τριες για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά εξεταζόμενο μάθημα (Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες) Έως τριακόσιους πενήντα (350) Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες για τη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ- ΕΠΑΛ), για τα γνωστικά αντικείμενα και τις θέσεις που αφορούν στα εξεταζόμενα μαθήματα της B’ και Γ ́ Τάξης Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης  αντιστοιχίζονται τα γνωστικά αντικείμενα με τα εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δύναται να τροποποιηθούν σε περίπτωση μελλοντικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Για τις ανάγκες της υλοποίησης της Δημιουργίας και χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα επιλεγούν έπειτα από αξιολόγηση Συντονιστές και Θεματοδότες/Αξιολογητές (οι ρόλοι του Θεματοδότη και του Αξιολογητή μπορούν να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο).

Το ενιαίο μητρώο αφορά την επιλογή για τη:

Α. Σύσταση Επιστημονικής Ομάδα Επιλογής Θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο (Συντονιστές/τριες)

Έως σαράντα τρεις (43) Συντονιστές/τριες.

Β. Σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά εξεταζόμενο μάθημα (Θεματοδότες/τριες- Αξιολογητές/τριες)

Έως πεντακόσιους ενενήντα (590) Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες.

Για τον καλύτερο συντονισμό του έργου τα εξεταζόμενα μαθήματα χωρίστηκαν σε 18 Γνωστικά Αντικείμενα, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:


Ο επιμερισμός του αριθμού των θέσεων των επιστημονικών ομάδων καθορίζεται ανά γνωστικό αντικείμενο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξεταζόμενων μαθημάτων ή/και των διδακτικών ωρών κ.ά.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ ́ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 με ΑΔΑ:6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α Πρόσκληση (Φάση Α).

Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα προσόντα τα οποία αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο είναι τα παρακάτω:

Α) Για τις θέσεις των Συντονιστών:

Εν ενεργεία Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στο παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης αποτυπώνονται οι ειδικότητες των υποψηφίων που δύνανται να εγγραφούν στο παρόν μητρώο ανά γνωστικό αντικείμενο. Στα γνωστικά αντικείμενα όπου υπάρχουν περισσότερες από μία ειδικότητες οι θέσεις κατανέμονται ισομερώς.

Β) Για τις θέσεις των Θεματοδοτών/Αξιολογητών:

Εν ενεργεία Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής. Στο παράρτημα ΙΙ αποτυπώνονται οι ειδικότητες των υποψηφίων που δύνανται να εγγραφούν στο παρόν μητρώο ανά γνωστικό αντικείμενο. Στα γνωστικά αντικείμενα όπου υπάρχουν περισσότερες από μία ειδικότητες οι θέσεις κατανέμονται ισομερώς. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι θέσεις σε κάποια ειδικότητα δύναται να συμπληρωθούν από άλλη ειδικότητα με αυστηρή τήρηση του αξιολογικού πίνακα.

Σημειώνεται ότι τα στελέχη του ΙΕΠ δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως για το διάστημα που υπηρετούν στο ΙΕΠ. Δύνανται να συμμετέχουν μόνο σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι θέσεις των συντονιστών σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο και εργάζονται αμισθί μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Όλοι οι Υποψήφιοι οφείλουν, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, να υποβάλουν αποδεικτικά παραστατικά του επιστημονικού/γνωστικού αντικειμένου και της σχετικής εμπειρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Β.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ ́ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 με ΑΔΑ:6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α Πρόσκληση (Φάση Α) και συγκεκριμένα:

3.1. Βαθμολογούμενα Κριτήρια

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια βαθμολόγησης ομαδοποιημένα σε τέσσερις (4) κατηγορίες.

* Σημειώσεις:

(1)* α) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει συναφή με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου Διδακτορικό τίτλο, και συναφή με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται μόνο για τον Διδακτορικό τίτλο.

β) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει συναφείς με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς (για τον ανώτερο).

γ) Αν ο/η υποψήφιος/α έχει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο, που δεν είναι συναφής με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, δεν μοριοδοτείται.

(2) Αν ο υποψήφιος έχει πιστοποίηση στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (Α’ και Β’ Επιπέδου ή άλλη αντίστοιχη πιστοποίηση )

(3)* Το βιβλίο θα πρέπει να έχει διανεμηθεί στα σχολεία τα τελευταία 10 χρόνια. Αρκεί η συμμετοχή σε ένα βιβλίο για το σύνολο των μορίων.

(4)* δύο (2) μόρια ανά έτος για τους Συντονιστές και τέσσερα (4) μόρια ανά έτος για τους Θεματοδότες/ Αξιολογητές (βλ. Παράρτημα 2: Βεβαίωση Διδακτικής Προϋπηρεσίας σε Λύκειο).

(5)* πέντε (5) μόρια για κάθε έτος συμμετοχής για τους Συντονιστές (κατά μέγιστο 10 μόρια) και 10 μόρια για κάθε έτος συμμετοχής για τους Θεματοδότες/ Αξιολογητές (κατά μέγιστο 20 μόρια).

(6)* Το Ι.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και για την απλούστευση των διαδικασιών να καθορίζει για κάθε γνωστικό αντικείμενο τον αριθμό των υποψηφίων που θα καλέσει για συνέντευξη, που σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερος από το τριπλάσιο των θέσεων που προκηρύσσονται.

3.2.Βασικές Επισημάνσεις για τους Υποψήφιους

  • Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για μία μόνο θέση (Συντονιστή/τρια ή Θεματοδότη/τρια-Αξιολογητής/τρια).
  • Κάθε υποψήφιος/α δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, επιλέγοντας να αξιολογηθεί για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο.
  • Οι υποψήφιοι συμμετέχουν με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τα όρια αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου που θα πρέπει να λάβουν για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου (αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους).
  • Τρέχουσα εμπειρία στην εν λόγω Πράξη δεν μοριοδοτείται.

4. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο. Στη διακριτική ευχέρεια του Ι.Ε.Π. επαφίεται η ανάθεση έργου ή μη, παραιτουμένων των ενδιαφερομένων, ρητώς και ανεπιφυλάκτως, κάθε αξίωσης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν βάσει των μοριοδοτούμενων κριτηρίων επιλογής από τις αρμόδιες Επιτροπές του Ι.Ε.Π.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο δύναται να καλυφθεί από άλλους ενταγμένους στο Μητρώο, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, του ίδιου Γνωστικού Αντικειμένου σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του/της Συντονιστή/τριας προς την Επιστημονική Ομάδα Έργου και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με τον επόμενο στη σειρά κατάταξης στο μητρώο.

Επισημαίνεται ότι ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η, εφόσον είναι δημόσιος υπάλληλος, υποχρεούται να λάβει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), προκειμένου να συναφθεί σχετική σύμβαση ή να γίνει ανάθεση έργου.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Το αντικείμενο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό, το φυσικό αντικείμενο κάθε Γνωστικού Αντικειμένου περιλαμβάνει τη δημιουργία Επιστημονικών Ομάδων οι οποίες διακρίνονται σε:

Α) Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων (Συντονιστές/τριες): Στο πλαίσιο του ΠΕ1.2 «Επιστημονικός Συντονισμός» προβλέπεται η σύσταση, μέσω πρόσκλησης εγγραφής σε μητρώο, της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων η οποία είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό και τις ανά γνωστικό αντικείμενο αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία της ΤΘΔΔ, καθώς και τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες των εξεταζόμενων μαθημάτων για τη διεκπεραίωση του έργου τους. Διευκρινίζεται ότι η Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων αναλαμβάνει τον Επιστημονικό Συντονισμό σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης.

Στην Επιστημονική Ομάδα Επιλογής Θεμάτων συμμετέχουν (ως Συντονιστές/τριες) εν ενεργεία Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π., Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Β) Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες/τριες-Αξιολογητές/τριες): Στο πλαίσιο του ΠΕ1.3 «Ανανέωση και Συμπλήρωση θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» προβλέπεται η σύσταση, μέσω πρόσκλησης εγγραφής σε μητρώο, Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων ανά εξεταζόμενο μάθημα στις οποίες συμμετέχουν εν ενεργεία Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιας και ιδιωτικής.

Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα δημιουργούνται Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες με κύριο ρόλο τη συγγραφή, διόρθωση και αξιολόγηση θεμάτων που θα ενταχθούν στην ΤΘΔΔ. Οι ρόλοι του/της Θεματοδότη/τριας και του/της Αξιολογητή/τριας μπορούν να αφορούν στο ίδιο πρόσωπο αλλά σε διαφορετικό θέμα. Τα μέλη αυτών των ομάδων παράγουν το υλικό συμπλήρωσης της ΤΘΔΔ.

X