Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων για το Εξεταστικό Σύστημα που ισχύει από το 2016

Παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το νέο Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 2016.

Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντικό :
Για δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Π.χ. Γράφω 17.3

Ειδικά μαθήματα:
Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, όπως και για την Αρμονία και τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, ο βαθμός που πρέπει να καταχωρήσετε στην παρακάτω φόρμα είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα, στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Επιλέξτε Προσανατολισμό:


  Μαθήματα Βαθμός
 
 
 
     
  Επιλέξτε από ένα έως δύο μαθήματα:  
     
  Ειδικό μάθημα (εφόσον υπάρχει)  
   
     
  Τελικά Μόρια Χωρίς Ειδικό Μάθημα Με Ειδικό Μάθημα
  1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
  2ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
  3ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής
  4ο Επιστημονικό Πεδίο: Παιδαγωγικών Σπουδών
  5ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής